La Fundació Manuel Adroer i Maria Raquel Martori és una entitat que té com a objectiu invertir en projectes per a protegir el patrimoni i anar destinant els rendiments a acció social de forma perpètua. Per tant la intenció de l’entitat és poder fer aquesta acció social de manera continuada i poder mantenir les ajudes al llarg del temps.

La Fundació està implicada en la societat fent donatius periòdics a persones, associacions, entitats i/o fundacions que ho necessitin.

La Fundació, tal com està descrit en els seus estatuts, té per objecte donar suport financer a:

  • Persones físiques sense recursos o amb recursos limitats per atendre les seves necessitats bàsiques: alimentàries, mèdiques, d’ensenyament o formació i d’allotjament.
  • Fundacions, associacions o persones jurídiques que, sense finalitat de lucre, duguin a terme activitats d’assistència social.

Des de la seva constitució la Fundació s’ha implicat plenament amb diferents entitats i persones físiques, a les que ha ajudat de manera continuada. Seguidament, presentem un resum dels donatius realitzats per anys:

2016 2017 2018 2019 2020 Total juny-21 Total
               
2.100 4.550 20.200 4.200 24.200 55.250 31.100 86.350

Total de donacions realitzades per la Fundació:

IMPACTE ACUMULAT

86.350€

Què proposem?

La Fundació té una visió àmplia de millora de la societat i vol ser part activa en la mateixa i, per tant, assumeix com a missió principal l’aportació de recursos a les diferents entitats i/o persones que vulgui ajudar.

Aquesta missió es vehicula fent inversions en diferents projectes per generar recursos que, a la vegada, permetin donar suport a les causes que la Fundació estableix com a prioritàries: persones físiques que ho necessitin, o bé fundacions, associacions o persones jurídiques que, sense finalitat de lucre, duguin a terme activitats d’assistència social.

Com invertim?

La missió de la Fundació és destinar els rendiments de les inversions que es vagin fent a donacions recurrents, tant directes com indirectes, i acabar ajudant a persones que ho necessitin.

La Fundació mira de rendibilitzar al màxim el seu patrimoni per abastar com més ajudes millor. Seguint la seva política de compromís social, no inverteix en cap dels següents sectors: armes, joc, drogues, especulatius, tabac, alcohol i tots els que vagin en contra de la vida i el benestar de les persones.

Els comptes clars

Vols més informació sobre la nostra activitat econòmica?

clica